Evaluace SCLLD 2014+

V souladu s pokyny řídícího orgánu byla vypracována tzv. evaluaci neboli sebehodnocení za první polovinu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020, tj. za období do 31. 12. 2018.
K tomuto okamžiku byla vyhodnocena veškerá činnost MAS Bohdanečsko, vyhlášené výzvy, efekty realizovaných projektů, relevanci zaměření realizovaných opatření atp.  


 
Evaluační zpráva  

Výstupem sebehodnocení je tzv. evaluační zpráva. Evaluační zpráva byla ke schválení ŘO odeslána dne 29.6.2019, schválena byla dne 8.10.2019.

Evaluační zprávu zpracovávali pracovníci kanceláře MAS. Facilitací fokusní skupiny byl pověřen Ing. Pavel Horák z MAS Hanácké Království. Obsahovou konzultaci evaluační zprávy poskytli průběžně Mgr. Anežka Pavlišová z MAS Holicko a Ing. Pavel Horák z MAS Hanácké Království. Kolegům z MAS Holicko a MAS Hanácké Království bychom rádi poděkovali za podnětné připomínky a nezávislý pohled z jiné strany.

  • Evaluační zpráva / PDF

 
Fokusní skupina pro evaluaci  

Setkání fokusní skupiny složené z příjemců dotací, členů orgánů MAS, zástupců obcí a odborné veřejnosti se uskutečnilo se 3. června 2019 v Dolanech.

  • Zápis ze setkání fokusní skupiny / PDF