O spolku MAS Bohdanečsko

 
Co je to MAS?

Místní akční skupina (MAS) je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region, a to metodou LEADER. Z principu je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Občanská společnost a partneři ze soukromého sektoru by měli mít minimálně 50 % rozhodovací právo a žádná zájmová skupina nesmí mít více než 49 % hlasů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. 

Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Místní akční skupina zpracovává a realizuje strategii komunitně vedeného místního rozvoje (tzv. SCLLD).

MAS Bohdanečsko byla založena v roce 2012 za účelem spolupráce při rozvoji regionu.


 
Na jakém principu funguje MAS?  

MAS Bohdanečsko je neziskovou organizací, která pracuje na principu metody LEADER. Metoda LEADER je založena na tzv. „přístupu zdola“ s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží právě místní akční skupině. Smyslem této metody je zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu aktéry, kteří v regionu žijí a vědí tak, co dané území potřebuje. 

Členská základna MAS Bohdanečsko je tvořena zástupci obcí (příp. svazku obcí), podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi. Fungování MAS je postaveno na partnerství a úzké spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
   


 
Geografická poloha MAS

MAS Bohdanečsko se rozprostírá v úrodné Polabské nížině v severozápadním cípu Pardubického kraje. Na území MAS se nachází 28 obcí s  takřka 15 tis. obyvateli. Přirozeným centrem této oblasti a sídlem MAS je město Lázně Bohdaneč.

Bohdanecsko v ramci_NUTS_final.png   
.