MAP ORP Pardubice III   

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice (dále jen MAP III) je jedenáctiměsíční projekt, který zahájil svou činnost 1. ledna 2023. Navazuje na své předchůdce projekt MAP I (2016-2018) a MAP II (2019-2022).

MAP III má podpořit již fungující realizační týmy v přechodném období, než bude zahájena realizace Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) připravovaného pro programové období 2021-2027. Jeho prioritním zaměřením je rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků pro navazující období.

Realizátorem MAP III je statutární město Pardubice a jeho financování probíhá z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

MAS Bohdanečsko je součástí „Platformy pro společné plánování vzdělávání projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice III“. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice III, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023076.