Provoz a animace MAS Bohdanečsko 

Číslo projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001702  

Financování projektu

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 4 - Komunitně vedený místní rozvoj a investiční priority 59 - Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje.  

Termín realizace

1. 5. 2016 - 31. 12. 2023  

Celkové výdaje projektu

7 368 254,74 Kč  

Celková dotace projektu

6 999 842,00 Kč    

Popis projektu

Realizací projektu "Provoz a animace MAS Bohdanečsko" dojde k zabezpečení provozu spolku MAS Bohdanečsko v programovém období 2014-2020. Z projektu budou hrazeny výdaje na zajištění provozních činností a animačních aktivit činností MAS spojených s realizací SCLLD MAS Bohdanečsko a na animaci škol a školských zařízení v územní působnosti spolku. Příjemcem projektu je spolek MAS Bohdanečsko. Realizace projektu bude mít dopad v celé územní působnosti spolku.  

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020. Strategie MAS Bohdanečsko může být plnohodnotně realizována pouze za předpokladu, že budou zajištěny provozní a animační činnosti MAS Bohdanečsko. Realizací projektu bude mít MAS možnost zabezpečit komplex činností souvisejících s implementací Strategie MAS Bohdanečsko.