MAP ORP Pardubice II   

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice (dále jen MAP II) je čtyřletý projekt a navazuje na předchozí projekt MAP I, který probíhal od roku 2016 až 2018. Fyzická realizace projektu MAP II započala 1. 1. 2019.

MAP II je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Realizátorem projektu je Statutární město Pardubice. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

MAS Bohdanečsko je součástí „Platformy pro společné plánování vzdělávání projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II“. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009702